DN kan redovisa minskande utanförskap – rent utgiftsmässigt

(Insänt till DN 2014-03-17)

I DN:s genomgång 14/3 Blandat bokslut för löftet att bryta utanförskapet[i], kritiseras den vanliga metoden för mätningar av utanförskapets omfattning.

DN skriver att:

En svaghet är att den inte mäter verkliga människor, utan så kallade helårs­koefficienter. En annan är att även de som är sjukskrivna ­ eller ­ arbetslösa en kort period ingår i utanförskapet.

Skribenterna gör här ett irriterande fel redan i ordvalet. Det hette helårs-ekvivalenter i Regeringens redovisningar och heter så fortfarande i SCB:s statistik. Inte helårs-koefficienter.

Detta är dock oerhört mycket mindre allvarligt än när DN-redaktörerna tar sig för att räkna bort personer som fått ersättning i form av sjukpenning eller arbetslöshetsunderstöd under en kort period ur utanförskapet. De som fått ersättning en kort period kan med de nya regelverken ha varit mycket långvarigt sjuka respektive arbetslösa.

DN redaktionen väljer alltså en ännu sämre modell när de påstår sig redovisa antalet ”verkliga människor” i utanförskapet.

Sitt grundläggande bedrägeri mot läsarna maskerar DN-redaktörerna dessutom bakom påståendet att ”Hur många som fått jobb vet ingen,…” vilket i och för sig är sant i det mycket begränsade sammanhang de syftar på. Enbart dem som ”lämnade sjukförsäkringen”.

I fall man i stället ser till antalet som fått jobb rent allmänt och hur många i befolkningen som fortsättningsvis befinner sig i utanförskap – är arbetslösa eller ”ej i arbetskraften” enligt statistiken, är det i stället väldigt enkelt. Och då får man dessutom möjlighet att beräkna antalet personer som inte vare sig har något jobb eller får bidrag.

Jag har tidigare lagt upp ett försök till en någotsånär realistisk beräkning av utanförskapets utveckling fram till 2010[ii], men det kanske finns det mer data idag?

Jag gör ett försök.

Först tar vi bidrag och ersättningar omräknat till helårsekvivalenter enligt SCB. Detta finns nu färdigräknat fram till 2012[iii]:

Diagram 1. Källa SCB:s hemsidaSCB_helårsekv

Av diagrammet framgår tydligt att utbetalningarnas omfattning har minskat dramatiskt sedan tiden före 2006. Men lägg märke till att diagrammets vertikala axel inte börjar vid noll utan vid 600 000.

DN-artikeln går ut på att jämföra läget före den nuvarande regeringens tillträde med dagsläget.

Enligt de tabeller som också finns färdiga på SCB:s hemsida var det 19,1 procent av befolkningen 20-64 år som fick sin försörjning från de sociala ersättningarna och bidragen 2006. Medan det enligt den senaste helårsnoteringen, från 2012, var 14,4 procent.

Detta borde med DN-redaktörernas resonemang innebära att antalet bidragstagare minskat med 4,7 procent eller omräknat med drygt 260 000 personer.

För att detta skall kunna kallas framsteg och inte bara ett ännu mer extremt fattiggörande måste dock dessa procent eller personer – och helst givetvis fler – i stället ha fått sin försörjning ordnad genom jobb; anställning. Blivit sysselsatta som det heter i statistiken.

I fall man gör upp en tabell över både andelen sysselsatta (anställda + egenföretagare) och andelen som får ersättning eller bidrag från försäkringssystemen inom befolkningen 20-64 år blir resultatet som nedan.

År

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sysselsatta

78,1%

78,8%

80,1%

80,3%

78,3%

78,1%

79,4%

79,4%

Får ersättning eller bidrag frånsociala försäkringar

19,9%

19,1%

16,8%

15,2%

15,8%

15,6%

14,4%

14,4%

Summa

98,0%

97,9%

96,9%

95,5%

94,1%

93,7%

93,8%

93,8%

Andel utan försörjning

2,0%

2,1%

3,1%

4,5%

5,9%

6,3%

6,2%

6,2%

 

Man kan alltså som DN-redaktionen säga att säga att sysselsättningen har ökat samtidigt som färre lever på bidrag. Dvs. i fall man samtidigt påpekar att det senare huvudsakligen beror på att mycket fler – nästan 3 gånger så många – har blivit ställda utan bidrag eller ersättning.

Annars använder man statistiken enligt Mark Twains kritik mot företeelsen ”There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.”  Sådant duger kanske på DN?

DN:s redaktion borde faktiskt göra klart att även  de egentligen redovisar utbetalade bidrag fast de skriver om ”verkliga människor”. I fall det inte skulle röra sig om ett avsiktligt bedrägeri förståss. Då finns det ingen orsak att vänta sig en rättelse.


[i] http://www.dn.se/valet-2014/blandat-bokslut-for-loftet-att-bryta-utanforskapet/

[ii] http://www.fredtorssander.se/fredpress/2012/05/28/fattiggorandets-metod-b/

[iii] http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Hushallens-ekonomi/Amnesovergripande-statistik/Hushallens-ekonomi-allman-statistik/250874/250883/250887/Antal-personer-forsorjda-med-sociala-ersattningar-och-bidrag-2012/

Print Friendly, PDF & Email


One Comment

  1. Anonym wrote:

    En rätt uppenbar förklaring är att det handlar om ett utflöde av människor (för sjuka för att orka strida för sin rätt) ur sjukförsäkringen som nu försörjs av makar/sambor.

    Noterar vidare med viss förnöjelse att DN sedan förra året inte redovisar sin upplaga till ts.se så låt oss hoppas att publikationen är på väg mot sitt rättmätiga öde.