Ny solidaritet i DN

Dagens ledarskribent i DN[i] har uppenbarligen hittat på en ny definition för ordet solidaritet. I detta begrepp ingår enligt skribenten numera att ”antalet individer som försörjs med sociala ersättningar och bidrag minskade med hela 7 procent 2011 jämfört med året innan.”. Detta skall enligt DN till och med vara något för regeringen – och man får förmoda att DN även syftar på regeringens anhängare – att glädja sig åt.

Det solidariska kommer in i slutklämmen, där skribenten påstår att ”Faktum är att lägre skatter, som fler upplever som legitima, snarare skapar ett mer solidariskt samhälle än motsatsen.”

Men det kanske faktiskt inte blir fler som hamnar ”utanför utanförskapet” genom att de sociala bidragen och ersättningarna minskat. Det har ju talats om att det uppstått fler jobb under det senaste året.

SCB redovisar mycket riktigt i ett pressmeddelande att ”Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag minskade år 2011 med ca sju procent jämfört med året innan.[ii]” Det finns också ett pressmeddelande från SCB där det redovisas att ”I genomsnitt var 4 642 000 personer sysselsatta under 2011. Det är en ökning med 96 000 jämfört med föregående år[iii]

Neddragningen av ersättningar och bidrag kanske alltså är helt rimlig? Det framgår i alla fall inte av SCB:s pressmeddelande hur många de 7 procentens neddragning innebär. Man får lov att bläddra vidare för att hitta antalet personer som får ut ersättningar från de sociala försäkringarna[iv]. Och sedan blir man faktiskt tvungen att själv subtrahera siffran för 2011 (794 998) från siffran för 2010 (857 597). Minskningen var 62 599. Därmed borde saken vara klar. 96 000 fler sysselsatta är mer än minskningen med 62 599 ersättningar och bidrag.

Möjligen kan sysselsättningen vara något mindre i timmar räknat per person än bidragen och ersättningarna. Dessa redovisas som helårsekvivalenter.

Arbetade timmar 2010 var enligt Konjunkturinstitutets tabell 736 375 (i tio-tusental räknat)

År 2011 rörde det sig om 753 309. Ökningen mellan åren var 16 934 timmar. Enligt Svenskt Näringsliv uppgick den ordinarie årsarbetstiden år 2011 för en heltidsanställd till 1 956 timmar för arbetare och tjänstemän. Denna siffra som visar den avtalade årsarbetstiden är den intressanta, då ersättning från sjukförsäkringen räknas in bland försörjningarna med sociala bidrag och ersättningar. Beräkning med hjälp av dessa mera exakta uppgifter slutar med en ökning 2010-11 på  ca 86,5 tusen heltidsjobb. Vilket fortfarande är avsevärt mycket mer än vad ersättningar och bidrag minskade med. Som helårsekvivalenter räknade.

Antalet arbetslösa minskade dock bara med 38,1 tusen, men det måste man gå in och räkna ut från SCB:s grundtabeller. Något som måste räknas som överkurs för DN:s ledarredaktörer. Speciellt som uppgifterna inte innebär någon otvetydig rekommendation av regeringspolitiken.

I fall vi ändå går vidare i grundtabellerna och kollar hur stor befolkningen i arbetsför ålder (15-74) var de båda åren, visar det sig att befolkningen ökade med ungefär 52 tusen mellan åren 2010 och 2011.

Men det är ingen som tar denna offentligt fastställda åldersgrupp på allvar. Ungdomar under 20 år förmodas studera och får vanligtvis inte vare sig jobb, a-kassa eller försörjningsstöd från socialen. Så är det bara. De som är över 65 år antas i allmänhet klara sig på pensionen. Det återstående ålderssegmentet 20-64 år ökade bara med ca 32,4 tusen.

För att det inte skulle bli fler oförsörjda (”utanför utanförskapet”) skulle antalet heltidsförsörjningar genom arbete behövt öka med 62 599 (antalet minskade bidrag och ersättningar) plus ca 32,4 tusen som befolkningen i de åldrar som måste försörja sig själva ökade med. Summan blir ca 95 tusen.

Den nya solidaritet som DN:s ledare propagerar innebär alltså att regeringen kan berömmas för att den har förpassat ytterligare ca 3,5 tusen innevånare i arbetsför ålder till utanför utanförskapet. På ett år!

Hur mycket de åstadkommit under hela sin tid i regeringen framgår på min förra genomgång av utvecklingen av utanför utanförskapet http://www.fredtorssander.se/fredpress/2012/06/01/stefan-folster-jagar-smitare-undan-arbetslinjen/

 

 


Print Friendly, PDF & Email